ĐẠI HỘI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2024 - 2028
HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TOÀN QUỐC 2024
ĐẠI HỘI GÂY TÊ VÙNG VÀ GIẢM ĐAU KHU VỰC CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG LẦN THỨ 17
Tp. Đà Nẵng, ngày 27-28 tháng 9 năm 2024
 

The 17th Asian and Oceanic Society of Regional Anaesthesia and Pain Medicine Congress (AOSRA-PM 2024)